Live in the Metropolis

ชีวิตแห่งนคร

วันที่ : 04 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 (ห้อง P3)

โดย เอกภาพ วรชินา
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ตั้งแต่อดีต มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎและเงื่อนไขของเวลาที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้ก้าวทันความศิวิไลซ์ หรืออาจเพราะความแตกต่างทางชนชั้น ที่ทำให้มนุษย์บางกลุ่มต้องต่อสู้และดิ้นรน ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและความหวัง เพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงรอบข้างที่เกิดขึ้น อันจะเห็นได้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมแห่งความเป็นมหานครในปัจจุบัน