10 ข้อดีการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning

 

               E-Learning ในปัจจุบันหมายถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้นำเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจาก E-Learning นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งวันนี้จะขอนำเสนอประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning ดังนี้

 

1.ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้าง

ซึ่งใช้การถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต  สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียมก็ได้

2.เป็นการรียนรู้ตลอดชีวิต  

เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บได้ตลอดไป เรียกใช้งานง่าย ได้ตลอดเวลา

3.เนื้อหาที่ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผู้สอนจำนวนมากสามารถอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา

4.ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5.มีการจดจำที่ดีขึ้น  เพราะผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาตามความถนัด และความสนใจของตนเอง

6.เป็นการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับ เนื้อหาเหมือนกันทั่วประเทศ

7.ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามการเรียนของผู้เรียนได้ตลอดเวลา และ วัดผลการเรียนด้วยตัวเองหรือครูได้อัตโนมัติ

8.ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการโต้ตอบทางอินเตอร์เน็ต

9.ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต้นทุนน้อยกว่า การเรียนการสอนปกติ เพราะเมื่อลงทุนแล้ว ไม่ต้องลงทุนซ้ำ เพียงแค่เพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัย ไม่ต้องซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่ต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด

10.สื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และ ความสนใจมากกว่าสื่อการเรียนรู้แบบเก่า

 

 

 

 

อ้างอิงจาก : 1.https://yotee002.wordpress.com/2013/10/25/บทความทางวิชาการเรื่อง/
                  2.http://www.pongkorn.net/?article:198