มัธยมศึกษาปีที่ 6

วีดิทัศน์การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6