การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 17 ช่องรายการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 17 ช่องรายการ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​รัชกาลที่​ 10 ที่สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันก้าวไกล​พระราชทานจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและมีครูไม่ครบชั้น

จึงเกิดความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกำหนดช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขึ้น จำนวน 17 ช่องรายการ โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทีวีดิจิทัล ช่อง​ 37-53​ และผ่านเว็บไซต์​/แอปพลิเคชัน​ของ​ DLTV เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพร้อมออกอากาศในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้

 

ที่มา: https://www.facebook.com/145793628809398/posts/2904070279648372/